Ukraine

English

France

Телефон

+38 044 338 00 45
+38 044 338 00 73

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Головна
 • КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 222 Медицина

на другому (магістерському) рівні вищої освіти

І. Код та найменування спеціальності – 222 Медицина

ІІ. Рівень вищої освіти – Другий (магістерський) рівень

ІІІ. Перелік спеціалізацій та освітніх програм – Медицина

ІV. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи та строк навчання – 360 кредитів, 6 років навчання за очною (денною) формою навчання

 1. Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності):
 2. Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних кваліфікацій (Directive 2005/36/EC OF the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications)
 3. Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME Global Standards for Quality improvement: Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality improvement: Postgraduate Medical Education and WFME Global Standards for Quality improvement: Continuous Professional Development) та Стандарти освіти для здобуття PhD в галузі біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe)
 4. Стандарти медичної допомоги України (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards)
 5. Кодекс лікаря України (прийнято та підписано Всеукраїнським з’їздом лікарських організацій та X З’їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторії 27.09.2009 року) (http://www.uapravo.net/akty/postanowy-osnovni/akt5dprf9d.htm).
 6. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
 3. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя
 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії
 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою
 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим
 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії
 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 12. Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо
 13. Прагнення до збереження навколишнього середовища

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Здатність до встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання
 2. Навички збирання інформації про пацієнта
 3. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів
 4. Здатність до оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень
 5. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань
 6. Здатність до діагностування невідкладних станів
 7. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів
 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги
 9. Навички надання екстреної медичної допомоги
 10. Навички виконання медичних маніпуляцій
 11. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань
 12. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань
 13. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції
 14. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів
 15. Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб
 16. Здатність до визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду
 17. Здатність до проведення експертизи працездатності
 18. Здатність до ведення медичної документації
 19. Здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації
 20. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги
 21. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації
 22. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне)
 23. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції
 24. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів
 25. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг

VIІ. Програмні результати навчання

 1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити та оцінювати результати фізикального обстеження.
 2. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань. Встановлювати попередній та клінічний діагноз.
 4. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання.
 5. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання.
 6. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання.
 7. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу невідкладного стану.
 8. Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану.
 9. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.
 10. Визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Проводити консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції.
 11. Виконувати медичні маніпуляції.
 12. Формувати серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики.
 13. Планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних хвороб. Проводити виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань; первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. Виявляти групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення.
 14. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати необхідні продукти харчування дітям першого року життя.
 15. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів.
 16. Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення.
 17. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших неінфекційних захворювань; оцінювати показники захворюваності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти та проаналізувати отриману інформацію.
 18. Визначати негативні фактори навколишнього середовища; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
 19. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; розробляти та використовувати локальні протоколи надання медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації.
 20. Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, організаціями та установами; застосовувати інструменти просування медичних послуг.
 21. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності.
 22. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю
 23. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній культурний рівень.
 24. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
 25. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

VIІІ. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

Розділ 2 Професіонали

Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)

Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматологів)

Група 2221.2 Лікарі

Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

КП Професійна назва роботи

2221.2 Лікар

2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

2221.2 Лікар з променевої терапії

2221.2 Лікар з радіонуклідної діагностики

2221.2 Лікар загальної практики-сімейний лікар

2221.2 Лікар з медицини невідкладних станів

2221.2 Лікар-акушер-гінеколог

2221.2 Лікар-анестезіолог

2225.2 Лікар-вірусолог

2221.2 Лікар-генетик

2221.2 Лікар-дерматовенеролог

2221.2 Лікар-інфекціоніст

2229.2 Лікар-лаборант

2229.2 Лікар-лаборант генетик

2221.2 Лікар-невропатолог

2221.2 Лікар-нейрохірург

2221.2 Лікар-онколог

2221.2 Лікар-ортопед-травматолог

2221.2 Лікар-отоларинголог

2221.2 Лікар-офтальмолог

2212.2 Лікар-патологоанатом

2225.2 Лікар-профпатолог

2221.2 Лікар-психіатр

2221.2 Лікар-нарколог

2221.2 Лікар-психотерапевт

2221.2 Лікар-радіолог

2229.2 Лікар-судово-медичний експерт

2221.2 Лікар-терапевт

2221.2 Лікар-терапевт дільничний

2221.2 Лікар-терапевт підлітковий

2221.2 Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці

2221.2 Лікар-уролог

2229.2 Лікар-фізіотерапевт

2221.2 Лікар-фтизіатр

2221.2 Лікар-хірург

2221.2 Лікар-педіатр

2221.2 Лікар-педіатр дільничний

2221.2 Лікар-невролог дитячий

2221.2 Лікар-неонатолог

2221.2 Лікар з гігієни дітей та підлітків

2221.2 Лікар з гігієни праці

2221.2 Лікар з гігієни харчування

2221.2 Лікар з загальної гігієни

2221.2 Лікар з комунальної гігієни

2221.2 Лікар з радіаційної гігієни

2221.2 Лікар-дезінфекціоніст

2221.2 Лікар-епідеміолог

2221.2 Лікар-лаборант гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

2221.2 Лікар-методист

2229.2 Лікар-статистик

ІХ. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за результатами сертифікатів ЗНО (за результатами вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства) або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування за результатами вступних випробувань.

Х. Порядок оцінювання результатів навчання:

Поточне опитування, тестування знань, звіти про виконання практичної роботи, складання практичних навичок, презентації, звіти про практику, контрольні роботи, написання історій хвороб, написання наукових статей за результатами досліджень;

Підсумковий контроль – заліки, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени,

Підсумкова атестація – Атестація здійснюється у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту – ліцензійного інтегрованого іспиту, практичного (клінічного) іспиту, міжнародного іспиту з основ медицини, англійської мови професійного спрямування.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань   «22 Охорона здоров’я», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 і здійснюється Екзаменаційною комісією ЗВО та Центром тестування при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит складається з 2-х тестових екзаменів «Крок 1» та «Крок 2». «Крок 1», міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни), англійська мова професійного спрямування складається після повного виконання навчального плану 3 курсу навчання. «Крок 2» та міжнародний іспит з основ медицини (клінічні дисципліни) складається після повного виконання навчального плану підготовки за спеціальністю 222 Медицина. Практичний (клінічний) іспит проводиться у формі комплексного атестаційного екзамену.

 

<

Останні Новини

Приєднання до ресурсу Research4Life”

Приєднання до ресурсу Research4Life

Оголошення про приєднання до ресурсу Research4Life

Детальніше

Правила прийому 2020

Правила прийому до Приватниго закладу вищої освіти "Міжнародний європейський університет" - ПЗВО "МЄУ"

Детальніше

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!